0
Twój koszyk jest pusty.

Towary wyłączone z przewozu


Towary zakazane bez wyjątków w przewozie w sieci DHL Express to:

 

 • Zwierzęta, ryby, ptaki (żywe)
 • Ludzkie szczątki lub prochy
 • Sztaby (dowolnych drogocennych metali)
 • Gotówka (banknoty, monety)
 • Kamienie szlachetne luzem
 • Pełna broń palna, amunicja i materiały wybuchoweImitacje (repliki) broni palnej, elementów wybuchowych lub amunicji
 • Towary nielegalne
 • Antyki, dzieła sztuki
 • Banderole/naklejki celne
 • Papierosy
 • Towary niebezpieczne
 • Części broni palnejF
 • utra i kość słoniowaBiżuteria, zegarki oraz przedmioty sporządzone ze szlachetnych metali
 • Dokumenty zbywalne na okaziciela (przypominające gotówkę i inne)
 • Broń zabawkowa, broń pneumatyczna, wiatrówki

 

W szczególności DHL nie przyjmuje do przewozu przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy prawa pocztowego ( zwłaszcza naruszenia obszaru zastrzeżonego).

Nie wysyłamy następujących towarów:

 

 • napoje alkoholowe;skóry zwierząt (niedomowych);
 • towary o szczególnej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro);
 • towary/materiały niebezpieczne;
 • Broń palnafutra;
 • kość słoniowa i produkty z kości słoniowej;
 • żywe zwierzęta;
 • gotówka oraz przedmioty zbywalne;
 • towary łatwo psujące się;
 • rzeczy osobiste (z wyjątkiem wysyłek do USA);
 • Roślinymateriały pornograficzne;
 • Nasiona;
 • znaczki pocztowe o wysokiej wartości;
 • tytoń i wyroby tytoniowe;
 • bagaż pozostawiony bez opieki.

Wyłączenia z przewozu dla OPEK

 

 • zderzaki, tłumiki, części karoserii, silniki, skrzynie biegów, szyby, akumulatory, paliwa, oleje, smary bagażniki, chłodnice
 • meble złożone – łóżka, kanapy, wersalki, fotele, wanny, zlewy, kabiny prysznicowe, płytki, ceramika
 • szyby, lustra, blaty, witryny, lampy, Żyrandole, towary szklane, towary z elementami szklanymi, opakowania szklane,
 • deski surfingowe, kajaki, sztywne żagle, maszty,
 • bramki, stoły bilardowe, pingpongowe, do cymbergaja i piłkarzyków, bieżnie i atlasy, rowerki treningowe
 • lady chłodnicze, drabiny, produkty łatwo i szybko psujące sięrośliny, zwierzęta – w tym żywe przynęty wędkarskie, akwariasejfy, kasy pancerne, bramy, ogrodzenia, kratyelementy
 • budowlane – beton, bruk, cegły, pustaki, granity, marmury, kamień, rynny, stropy, kruszywa i inne elementy sypkie (w tym pakowane w worki),
 • futryny, drzwi, okiennice, okna, elementy stolarki budowlanej, kleje i farby w plastikowych wiaderkachpłyty offsetowe (dot. materiały poligraficznych)
 • innych przesyłek, których przewóz jest zakazany w świetle przepisów obowiązującego prawa.

Towary zakazane w przewozie w sieci DPD to:

 

 •  przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję;
 •  przesyłka zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
 • przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta;
 • przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;
 • przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
 • przesyłka, która ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych;
 •  przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne;
 • przesyłka, która z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona;
 • przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki;
 • ze względu na przepisy ustawy Prawo pocztowe, przewóz przesyłek jest zabroniony lub też ustawa przewiduje wyłączność świadczenia określonych usług przez operatora publicznego (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159).

Z przewozu wyłącza się następujące rzeczy:

 •  których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów prawa,
 • które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia SIÓDEMKI nie nadają się do przewozu środkami transportowymi,
 • niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym w szczególności materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję.

 

Ponadto SIÓDEMKA nie przyjmuje do Przewozu Przesyłek:

 • zawierających narkotyki, leki, środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznychprzez ustawowo do tego upoważnione instytucje,
 •  zawierających rośliny i zwierzęta,
 •  zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
 • mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,
 •  zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty, znaki legitymacyjne,
 • zawierających rzeczy łatwo psujące się, alkohol,
 • wszelkich Przesyłek, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób mających z nimi styczność bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne Przesyłki.
 • W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższychpostanowień zapłaci on karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej SIÓDEMCE z tytułu wykonania usługi. Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia SIÓDEMKI prawa dochodzeniaodszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych. Postanowień niniejszego punktu nie sto

 GLS Poland nie przyjmuje do przemieszczania i doręczenia Paczek zawierających:

 • rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska,
 • gotówkę, znaki pieniężne, bony towarowe i inne dokumenty płatnicze, czeki, karty płatnicze i kredytowe, druki akcyzy, papiery wartościowe, metale i kamienie szlachetne oraz wyroby z nich, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki i wyroby o wartości artystycznej, antyki, jak i inne rzeczy, których wartość wynika z ich wieku, rzadkości lub cech subiektywnych, przedmioty numizmatyczne i  zbiory filatelistyczne, znaki legitymacyjne, w tym bilety, dowody rejestracyjne i związane z nimi naklejki,
 • dokumenty przetargowe, oferty handlowe, dokumenty księgowe
 • Paczki, których przyjęcie lub przyjęcie na określonych warunkach, stanowiłoby naruszenie wyłączności świadczenia usług zastrzeżonych dla operatora publicznego,zgodnie z przepisami Prawa pocztowego,
 • żywe zwierzęta i rośliny,
 • towary wymagające temperatury kontrolowanej,
 • telekomunikacyjne karty typu pre – paid oraz aktywacyjne i inne o podobnych funkcjach,
 • produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponentydo produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody GLS Poland na wykonanie takiej Usługi,
 • materiały łatwopalne i wybuchowe, substancje żrące oraz inne towary wymienione w Konwencji ADR, chyba że umowa z Klientem stanowi odmiennie, broń iamunicję,
 • rzeczy łatwo psujące się i środki spożywcze w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 • zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
 • organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego,
 • rzeczy przewożone na podstawie dokumentu odprawy celnej czasowej - karnet ATA,
 • przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy,
 • rzeczy przewożonych pod plombą celną,
 • rzeczy osobiste i mienie przesiedleńcze,
 • instrumenty muzyczne smyczkowe i szarpane,
 •  innych rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne Paczki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp.,
 •  innych towarów wymagających zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu (np. przewożenia w określonej pozycji np. poziomo, szkło, ceramika, części nadwozia samochodowego, inne towary delikatne,)
 • GLS Poland nie przyjmuje ponadto, w obrocie międzynarodowym, Paczek zawierających rzeczy wymagające specjalistycznych badań fitosanitarnych,
 • rzeczy wyłączone z przewozu lotniczego na mocy obowiązujących przepisów prawa w przypadku przemieszczania kombinowanego lotniczo – drogowego.
 • GLS Poland nie przyjmuje Paczek adresowanych na numery skrytek pocztowych oraz gdzie Miejsce Dostawy wskazuje na adres tymczasowy, w tymw szczególności do: hoteli, pensjonatów, domów studenckich, schronisk, ośrodków leczniczych i sanatoryjnych, na targi, wystawy i plaże.

 

K-EX może odmówić przyjęcia do wykonania usług przewozowych polegających na przewozie:

 • zwłok lub szczątek ludzkich;
 • pojazdów przewożonych odkrytymi środkami transportu;
 • dzieła sztuki, przedmioty o znacznej wartości naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, przedmioty mające wartość kolekcjonerską.
 • metale i kamienie szlachetne
 • materiały promieniotwórcze.
 • przesyłki uszkodzone lub zdekompletowane w momencie przyjmowania do przewozu,
 • gotówka i inne wartości pieniężne, za które uważa się krajowe i zagraniczne znaki pieniężna, bony, czeki, weksle, inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę,
 • nośników zawierających wartości sentymentalne np. pamiętniki oraz inne dokumenty o wartości emocjonalnej oraz sentymentalnej czy kolekcjonerskiej
 • rzeczy łatwo psujące się, towary wymagające temperatury kontrolowanej lub innych specjalnych warunków przewozu;
 • produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody K-EX na wykonanie takiej usługi, nie dotyczy produktów przeznaczonych do obrotu pozaaptecznego.
 • broń i amunicję;
 • organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego, chyba, że są one dopuszczone „Polityką dotyczącą transportu towarów niebezpiecznych w drogowej sieci kurierskiej K-EX”
 • przedmioty, dla których wymagane są oznakowania znakami akcyzy;
 • rzeczy przewożone pod plombą celną;
 • mienie przesiedleńcze;
 • inne rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp., lub też rzeczy wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu lub użycia środków transportowych nie będących w dyspozycji K-EX;
 • adresowanych na numery skrytek pocztowych;
 • przesyłek innych przedmiotów, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi;
 • w przewozach krajowych przesyłek o znaczeniu strategicznym wyszczególnionych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 119, poz. 1250 z późniejszymi zmianami).
 • przesyłek, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania. K-EX może uzależnić przyjęcie do przewozu rzeczy, których opakowanie nie odpowiada warunkom określonym w regulaminie lub ze śladami uszkodzenia, od zamieszczenia przez Zleceniodawcę/Nadawcęw liście przewozowym odpowiedniego oświadczenia o stanie przesyłki.
 • przesyłek o wartości deklarowanej powyżej 100.000 zł
 • których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów,
 • które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia przewoźnika lub warunki drogowe danej gałęzi transportu nie nadają się do przewozu środkami transportowymi,
 • niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów, chyba że zostały dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych.